Voorwaarden levering diensten en producten

In het kader van haar doelstelling:
“Het bevorderen van Elektrisch Varen in Fryslân”
levert SEFF in een aantal situaties diensten en producten aan derden.

De overeenkomst

Voor het door SEFF leveren van diensten en producten kan een natuurlijke persoon, of private of publiekrechtelijke rechtspersoon een overeenkomst met SEFF aangaan. SEFF stelt daarvoor digitaal of fysiek een document beschikbaar. Zo’n document of formulier dient altijd met plaats en dagtekening samen met firmastempel rechtsgeldig ondertekend te worden.
Door ondertekening verbindt de wederpartij van SEFF zich aan het gestelde in deze SEFF Voorwaarden levering diensten en producten, die ook op de website van SEFF zijn opgenomen.

Communicatie

In beginsel vindt alle communicatie met SEFF per e-mail plaats, alleen voor rechtsgeldig te ondertekenen documenten geldt de vereiste van een fysiek document. Met het aan SEFF retour zenden door middel van een digitale scan of fax van zo’n fysieke document verbindt de verzender zich jegens SEFF de authenticiteit van de daarvan aan SEFF zijde te maken print of fax niet te zullen aanvechten.

De te leveren dienst of product

De door SEFF te leveren diensten of producten leiden altijd tot z.g. inspanningsverplichtingen, behalve wanneer het om louter fysieke zaken gaat. Aard en omvang van de te leveren dienst / product kunnen door omstandigheden afwijken van datgene dat partijen bij het aangaan van de overeenkomst met elkaar beoogden, c.q. zelfs van datgene dat expliciet is vastgelegd, zonder dat SEFF daarmee gehouden is een schadevergoeding te betalen, want in geval van voorzienbare afwijking zal SEFF dit zo tijdig mogelijk aan haar wederpartij communiceren teneinde in overleg tot een nieuw vast te stellen invulling van de te leveren dienst /product te komen.

Betalingsvoorwaarden

Indien een wederpartij jegens SEFF een uiterste betaal datum overschrijdt, zal SEFF de wederpartij direct een betalingsherinnering sturen.
Als na de in die betalingsherinnering vermelde termijn de betaling nog steeds is uitgebleven, is SEFF gerechtigd het leveren van de beoogde dienst of product, ook als dit op dat moment pas op een toekomstig moment plaats gaat vinden op te schorten, zonder dat hierdoor de betalingsverplichting jegens SEFF van de wederpartij vervalt.

SEFF zal de wederpartij op zo’n moment informeren omtrent zulk een opschorting. Als daarna de betaling alsnog door SEFF wordt ontvangen, zal SEFF zich inspannen de dienst / product alsnog te leveren. SEFF is dan gerechtigd extra kosten aan de wederpartij in rekening brengen. Deze zullen dan op zo’n moment omgaand voldaan dienen te worden.

SEFF is voorts na het verstrijken van een in een betalingsherinnering vermelde betaaltermijn, vanaf het moment van opschorting, zonder nadere aankondiging gerechtigd, haar vordering op de wederpartij uit handen te geven. Daarmee gemoeide kosten in en buiten rechte komen voor rekening van de wederpartij.

Overmacht

SEFF behoudt zich het recht voor indien naar haar oordeel sprake is van overmacht de overeengekomen dienst / het product niet, of indien zulks doenlijk is op een vergelijkbare wijze te leveren, zonder hiertoe op enigerlei wijze schadevergoeding plichtig te zijn jegens de derde partij met wie de betreffende overeenkomst is aangegaan.

Afwijking van deze Voorwaarden levering diensten en producten

Een afwijking van deze Voorwaarden levering diensten en producten is alleen mogelijk indien deze schriftelijk met SEFF is overeengekomen.

SEFF 01-09-2011